Vi er fem studenttiltak som tilbyr gratis rettshjelp i Norge. Disse er Jussformidlingen (Bergen), Juss-Buss (Oslo), Juridisk rådgivning for kvinner (Oslo), Jusshjelpa i Nord-Norge (Tromsø) og Jushjelpa i Midt-Norge (Trondheim).

Felles for tiltakene er at vi tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner, vi har oppsøkende virksomhet og rettighetsinformasjon, og vi driver med rettspolitisk arbeid. Alle tiltakene har en sosial profil, med fokus på å tilby hjelp der behovet er størst. Arbeidsmetoder og fagfelt er noe ulikt. Se mer om dette under hvert tiltak.

Totalt jobber det over 130 personer i tiltakene, og vi mottar til sammen rundt 20 000 henvendelser i året.

Studentrettshjelptiltakene har tillatelse til å yte rettshjelp fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet i medhold av domstolloven § 218 annet ledd nr. 3.
Gratis rettshjelp er noe annet enn fri rettshjelp. Fri rettshjelp en ordning der advokater kan gi fritt rettsråd eller fri sakførsel på innenfor enkelte rettsområder. Rettshjelptiltakene overlapper til en viss grad denne ordningen, men har i tillegg mange andre sakstyper. Mer om vilkårene og søknadsprosess for å få fri rettshjelp finner du på Advokatforeningen sine sider www.advokatenhjelperdeg.no (Står under Råd og tips på venstre side). Her kan du også søke etter advokat sortert etter rettsområde og tilholdssted.