Fristen for å klage på vedtak

Fristen for å klage på vedtak er normalt tre uker etter at du mottok det. I vedtaket er det oppgitt en dato, som er dagen da vedtaket ble sendt fra UDI. Denne datoen er ikke avgjørende, det avgjørende er datoen du mottok vedtaket. Klagefristen vil løpe fra denne dato. Dette vil det ofte være opplyst om dersom du har mottatt et vedtak fra UDI.

Utreisefrist i forbindelse med avslag på vedtak

Når UDI treffer et vedtak om avslag på søknad om oppholdstillatelse, oppgir de normalt samtidig en frist for når søker må ha forlatt Norge. Fristen skal etter utlendingsloven settes til mellom sju og tretti dager. Dersom UDI anser det nødvendig, kan de sette en lengre frist.

Dersom man har en klagesak gående hos UDI eller UNE, kan man i noen tilfeller få tillatelse til å  oppholde seg i Norge inntil endelig vedtak er truffet. Dette kalles utsatt iverksettelse, og for å få dette må man kontakte UDI.

Fornyelse av oppholdstillatelse

Hvis du har en oppholdstillatelse som kan og må fornyes er det viktig at du søker om fornyelse av denne. Det er anbefalt at slik fornyelse søkes om to-tre måneder før den tillatelsen man har går ut. Det er likevel slik at så lenge du har søkt om fornyelse senest en måned før utløpsdato, er dette innenfor fristen.

Har du søkt om fornyelse av din oppholdstillatelse innenfor fristen, kan du oppholde deg i Norge med de samme rettighetene frem til søknaden er ferdigbehandlet.

Ettårsfristen for unntak fra inntektskravet ved familiegjenforening

Dersom du har fått asyl (beskyttelse) i Norge og ønsker familiegjenforening med ektefelle, samboer eller barn under 18 år, kan man få unntak fra kravet til inntekt. Det må da søkes innen ett år etter at du fikk innvilget asyl.

Det stilles også andre krav ved familieinnvandring som du kan lese om på UDI sine hjemmesider.