Klagerett og veiledningsplikt
Dersom du mottar et vedtak fra NAV som du er uenig i, har du mulighet til å klage. NAV har veiledningsplikt som innebærer blant annet at du har rett på:

  • muntlig eller skriftlig veiledning om hvilke lover og forskrifter som er aktuelle
  • informasjon om hvilke saksbehandlingsregler som gjelder
  • bistand til utfylling av skjema og utforming av klage.

Vi anbefaler at du leser grundig igjennom vedtaket, og at du forsøker å få klarhet i hvorfor du har fått avslag. Fokuser på de argumentene som du mener at har betydning for utfallet. Dersom du kan underbygge klagen med ny dokumentasjon eller nye opplysninger, så kan dette være med på å styrke mulighetene for at klagen tas til følge. Eksempler på dette kan være legeerklæringer, inntektsopplysninger, bekreftelser fra offentlige instanser osv.

Innholdet i klage
NAV har plikt til å ta stilling til alle klager som tilfredsstiller formelle krav og som er satt frem innenfor klagefristen (se artikkelen «3. Klagefrister, klageprosess og saksomkostninger»). I korthet vil det si at klagen må:

  • være underskrevet av klageren,
  • identifisere hvilket vedtak som det klages over (saksnummer),
  • angi hva du klager over, dvs. hvilke endringer i vedtaket som ønskes.

I tillegg bør du begrunne hvorfor du mener at avslaget er feil. Det kan for eksempel være feil i vedtakets faktagrunnlag eller feil lovanvendelse. I tillegg bør klagen inneholde: ditt fulle navn, postadresse, telefonnummer og personnummer.

Klageskjema
NAV har laget et klageskjema som sikrer at alle formelle krav til klagen ivaretas. Klageskjemaet finner du ved å trykke på linken «Skjemaer og søknader» på NAVs hjemmeside, og velg deretter «Klage på vedtak» nederst på siden. Alternativt kan du selv utforme et brev, men husk at du selv har ansvaret og risikoen for at de formelle kravene er oppfylt.

Innlevering av klage
Fyll ut klageskjemaet og legg ved nødvendig dokumentasjon som understøtter din sak. Klagen leveres eller sendes til ditt lokale NAV-kontor som sørger for at klagen blir registrert og videresendt til korrekt NAV-enhet. Alternativt kan du selv sende klagen per post til adressen som fremgår av forsiden.

Etter en ukes tid bør forsikre deg om at NAV har mottatt klagen  slik at du unngår problemer med at brevet ikke har kommet frem grunnet svikt i postgangen eller i NAVs interne rutiner. Dersom klagen ikke er registrert innen klagefristen risikerer du at klagen ikke blir behandlet.