I denne artikkelen vil vi redegjøre for hvordan gangen i en utlendingssak kan se ut. Denne fremstillingen vil ikke nødvendigvis gjøre seg gjeldende i din sak, men vil kunne illustrere de ulike trinnene i en søknadsprosess.

Gangen i en utlendingssak:

  1. Søknad – på hvilket grunnlag, hvordan og hvor man søker fra

Det første du må gjøre er å søke om oppholdstillatelse. Når man søker oppholdstillatelse er det flere ting man må huske på. Det viktigste er at du får råd og veiledning rundt hvilket grunnlag du burde søke på, og for dette kan du kontakte UDI.

Videre må man sørge for å sende inn tilstrekkelig dokumentasjon i tilknytning til det oppholdsgrunnlag en søker på. For informasjon om hvilken dokumentasjon som må sendes inn, kan du også kontakte UDI.

En annen ting å huske på er å undersøke hvor man skal søke sin oppholdstillatelse fra, fordi det vil variere etter hvilket oppholdsgrunnlag man søker på. For eksempel vil hovedregelen for familiegjenforening være at man må søke fra hjemlandet. For nærmere informasjon om hvor du må søke fra, råder vi deg til å ta kontakt med UDI.

Grunnen til at man kan ta kontakt med UDI er at de etter forvaltningsloven har alminnelig veiledningsplikt, da er et offentlig forvaltningsorgan. Det å kontakte UDI for veiledning og informasjon vil ikke medføre ulemper for en søknad man har til behandling eller senere skal sende inn.

  1. Behandling hos UDI

Ofte vil det ta tid før UDI får behandlet din søknad. For nærmere informasjon om saksbehandlingstiden for din type sak, ber vi deg gå inn på UDI sine nettsider. Her kan du finne informasjon om hva som er saksbehandlingstiden for din type sak. Finner du ikke denne informasjonen på UDI sine nettsider, kan du også ta kontakt med en saksbehandler for å sjekke status på din søknad. Har du behov for å sende inn ytterligere relevant dokumentasjon etter at du har sendt søknad, kan du ettersende dette. Dette har du rett til å gjøre helt frem til endelig vedtak er truffet.

  1. Vedtak fattet av UDI

Det tredje stadiet i en utlendingssak vil avhenge av om man får innvilget oppholdstillatelse eller om man får avslag. I de situasjoner hvor man får innvilget oppholdstillatelse, vil saken normalt avsluttes. Har du nærmere spørsmål til hvordan et vedtak skal gjennomføres, må du ta kontakt med UDI. Skulle du få avslag på din søknad, har du to alternativer. Det ene er at du forholder deg til vedtaket UDI har truffet. Det andre alternativet er å klage på vedtaket, dersom du er uenig i UDIs beslutning.

  1. Klage

Det første du må gjøre før klagen skrives, er å forstå hvorfor du har fått avslag fra UDI. Sliter du med å forstå hvorfor du har fått avslag, kan det være lurt å ta kontakt med noen som jobber med utlendingsrett.

Er det slik at du forstår hvorfor du har fått avslag, men mener det grunnlag UDI bygger på er feil, er det ingenting i veien for å klage selv. I en klage er det da viktig at du får frem hvorfor du mener UDI har vurdert saken din feil, og legger ved eventuell dokumentasjon som vil kunne styrke din sak.

  1. Klagebehandling hos UDI

Når klagen er innsendt, vil UDI motta klagen til behandling. UDI kan i en slik situasjon velge å ta klagen til følge (altså gi deg medhold i din klage) eller velge å opprettholde sitt opprinnelige vedtak (altså avslaget). Velger UDI å ta klagen til følge, vil vedtaket omgjøres, slik at man får innvilget sin søknad. Opprettholdes det opprinnelige vedtaket som gav deg avslag, vil klagen bli oversendt til Utlendingsnemnda (UNE).

  1. Klagebehandling hos UNE

Når klagen kommer inn til UNE, vil de prøve alle sider av saken. De kan enten velge å ta klagen til følge eller velge å opprettholde UDI sitt opprinnelige vedtak. Velger UNE å gi søker medhold, vil søker få oppholdstillatelse. I det tilfellet UNE kommer til at klagen ikke tas til følge, er saken endelig avsluttet.

  1. Gangen videre

Etter at klagen har vært behandlet hos UNE, og du har fått endelig avslag, har du tre muligheter:

  • Du kan for det første søke om omgjøring av vedtaket ditt. For at et vedtak skal kunne omgjøres, må du fremlegge dokumentasjon som tilsier at UNE sitt vedtak er feil, herunder ny dokumentasjon som har kommet frem i etterkant av avslaget.
  • Det andre alternativet ditt er å reise sak for norske domstoler. Å anlegge sak for norske domstoler innebærer en økonomisk risiko, da store kostnader kan påløpe. Vurderer du å ta saken inn for norske domstoler, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for å vurdere risiko.
  • Det tredje og ofte enkleste alternativet du har er å søke på nytt. Dette vil ofte være å foretrekke da både omgjøring og sak for domstolene kan være vanskelig å nå gjennom med. Ved ny søknad er det også her viktig å kunne fremlegge dokumentasjon som trekker i en annen retning enn UDI og UNE sine vedtak, hvis du søker på samme oppholdsgrunnlag. Søker du på nytt oppholdsgrunnlag, viser vi til punkt 1 for hvordan du burde gå frem.

 

Illustrasjon av saksgangen:

ytiti