4.1 Generelt om voldsoffererstatning

  Hvis du har opplevd vold, kan du søke om penger fra kontoret for voldsoffererstatning. Det er dette som kalles voldsoffererstatning. Hvis noen har vært voldelig mot deg, og/eller barna dine, eller dine barn har sett noen i familien være voldelige kan du søke om erstatning. For å søke voldsoffererstatning må du anmelde volden til politiet. Du bør da si i fra […]

  Les Mer

  4.3 Rettferdsvederlag

  Ordningen med rettferdsvederlag er ikke lovfestet, og erstatning etter denne ordningen er ikke noe man har krav på. Det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. I praksis har det utarbeidet seg to grunnvilkår for å få tilkjent erstatning. Det ene er at søkeren må ha kommet spesielt uheldig ut i forhold til andre […]

  Les Mer

  4.4 Hva du må gjøre for å få erstatning?

  Ta kontakt med politiet. For straffbare handlinger som er funnet sted før 1. januar 2008 er det et krav om at forholdet uten unødig opphold er anmeldt til politiet, med begjæring om straff. I saker hvor skadevolder er blitt dømt, eller skadelidte står i et avhengighetsforhold til skadevolder, eller er umyndig, kan vilkåret fravikes. For […]

  Les Mer

  4.5 Hva kan erstattes?

  Du kan få erstatning for økonomisk tap du har lidt. Tap som søkes erstattet må sannsynliggjøres  Det betyr at du sammen med søknaden bør legge ved dokumentasjon for utgifter du har hatt som følge av volden du er utsatt for. Dette kan for eksempel være kvitteringer fra lege, psykolog, erklæring fra arbeidsgiver om inntektstap, bekreftede kopier av selvangivelser, ligningsoppgjør og […]

  Les Mer