6.1 Innledning

  Enslig mor eller far som er alene om omsorgen for barn, kan i tillegg ha rett til barnebidrag, utdanningsstønad, overgangsstønad, støtte til barnetilsyn og tilskudd til flytting for å komme i arbeid. For å motta slik støtte stilles det blant annet krav om at den enslige forsørgeren ikke har noe forhold til den andre av […]

  Les Mer

  6.2 Barnebidrag

  Barnebidrag er penger som den av foreldrene som ikke bor fast med barnet, skal betale til den som har den daglige omsorgen. Pengene skal brukes til forsørgelse av barnet frem til ut den måneden barnet fyller 18 år. Foreldrene kan selv avtale et månedlig beløp etter deres økonomiske evne, uten at det offentlige blandes inn. […]

  Les Mer

  6.3 Utdanningsstønad

  Enslig mor eller far som har den daglige omsorgen for barnet, kan søke om utdanningsstønad til dekning av nødvendig utdanning eller opplæring for å bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. Stønaden utgjør pr. 2012 kr. 56 740,- til skolepenger og kr. 7 190 til skolemateriell. I tillegg kan det gis stønad til […]

  Les Mer

  6.4 Overgangsstønad

  Den av foreldrene som er alene om omsorgen og som bor fast med barnet, kan ha rett til overgangsstønad. Overgangsstønaden er gitt for å sikre inntekt til livsopphold, og kan gis opptil tre år frem til det yngste barnet fyller 8 år.

  Les Mer

  6.5 Barnetilsyn

  Enslig forsørger kan gis stønad til barnetilsyn slik at de kan være i arbeid, være reell arbeidssøker eller studere. Forsørgeren kan ikke ha noe forhold til den andre av foreldrene som kan bety at han/hun ikke er enslig mor eller far. Årlig beløp for et barn utgjør pr. 2012 kr. 42 411.

  Les Mer

  6.6 Tilskudd til flytting for å komme i arbeid

  Enslig forsørger som må flytte for å komme i arbeid kan få stønad til å dekke faktiske reise- og flyttekostnader. Støtten fordrer at det ikke er arbeidsmuligheter på hjemstedet, og utgiftene må være nødvendige og stå i et rimelig forhold til omfanget.

  Les Mer