5.1 Innledning

  Regelverket man har som gravid student, før og etter fødsel, kan virke stort og kronglete, og avhenger blant annet av hvorvidt mor har vært student en periode før svangerskapet, har en jobb ved siden av utdanningen, er enslig forsørger eller blir syk under svangerskapet. Både NAV og lånekassen har veiledningsplikt om regelverket, søknadsfrister og tilhørende […]

  Les Mer

  5.2 Foreldrestipend og foreldrepenger

  Lånekassens foreldrestipend er bygget opp analogt med regelverket for foreldrepenger fra folketrygden. Begge ordningene sikrer foreldrenes inntekt i barnets første levetid, slik at de gis anledning til å være hjemme med barnet. Både mor og far kan opptjene rett til disse ytelsene dersom de har vært student eller yrkesaktiv i minst seks av de siste […]

  Les Mer

  5.3 Sykestipend

  Blir mor sammenhengende syk i mer enn 14 dager før fødselen kan det søkes om sykestipend fra lånekassen. Det er et vilkår at mor er sykemeldt i 50% eller mer. Lånet kan gjøres om til stipend for inntil fire måneder og to uker i løpet av et undervisningsår, dersom den gravide ikke kan følge undervisningen […]

  Les Mer

  5.4 Engangsstønad

  Dersom mor ikke har rett til foreldrepenger, kan hun ha rett til utbetaling av engangsstønad. Engangsstønaden pr. barn utgjør i 2012 kr. 33 584. Stønaden kan kombineres med fars foreldrepenger/foreldrestipend og med utbetaling av mors foreldrestipend. Dersom mor tar imot engangsbeløpet, må far ta fra mors permisjonsuker for å få permisjon med barnet.

  Les Mer

  5.6 Barnetrygd

  Barnetrygden skal dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn, og utbetales fra måneden etter at barnet ble født frem til måneden før barnet fyller 18 år. NAV kan treffe vedtak om utbetaling av barnetrygd et par måneder etter fødselen, uten at mor behøver å søke om dette. Far må imidlertid kontakte NAV særskilt. […]

  Les Mer

  5.5 Svangerskapspenger

  Gravide som ikke kan utføre sitt vanlige arbeid på grunn av arbeidsmiljørisiko for fosteret, kan ha rett på svangerskapspenger fra NAV. Støtten forutsetter at tilrettelegging eller omplassering ikke er mulig.  

  Les Mer