1. Hva er et pengekrav?

  Målet med denne veiledningen er å gi deg en generell forståelse av hvordan man kan innkreve et pengekrav. Et pengekrav kalles også en fordring, og er en rett til å få betalt. Grunnlaget for pengekravet kan blant annet være et misligholdt lån, en vareleveranse, inkassokrav osv. Dersom en fordring ikke blir innfridd innen forfall kan kreditor […]

  Les Mer

  2. Hvordan kreve inn penger

  I Norge har vi et relativt enkelt system for privat pengeinnkreving. Etter at kravet har oppstått kan du starte med å sende et påkrav. Et påkrav er et dokument som spesifiserer, dokumenterer, bestemmer betalingssted og forfall for et krav. Dette dokumentet sendes i vanlig brevpost, gjerne rekommandert for å sikre bevis for at det faktisk […]

  Les Mer

  3. Sjekk om kravet er foreldet

  Før du setter i gang en stor prosess for å drive inn kravet bør du ta stilling til om kravet er foreldet. Lov om foreldelse av fordringer av 1979 (heretter kalt foreldelsesloven) § 2 angir den alminnelige foreldelsesfrist til 3 år fra det tidspunkt fordringshaveren tidligst kunne kreve oppfyllelse. Dette vil normalt være tidspunktet da […]

  Les Mer

  4. Hvordan skal påkravet se ut?

  Dersom du skal drive inn et pengekrav starter du med å sende et påkrav til skyldneren. Påkravet bør utformes slik at det fungerer både som et såkalt prosessvarsel etter tvisteloven § 5-2, og varsel om tvangsinndrivelse etter tvangsloven § 4-18. Poenget er å gjøre motparten oppmerksom på at rettslige skritt vil bli iverksatt dersom betaling uteblir. […]

  Les Mer

  5. Dersom betaling uteblir

  1. Send en purring Dersom skyldneren ikke betaler etter at det er sendt påkrav anbefaler vi at du sender en purring. Denne sendes normalt noen dager etter forfall og er siste betalingsoppfordring før rettslige skritt eller tvangsinndrivelse iverksettes. Purringen bør inneholde en henvisning til tidligere sendt varsel om krav samt ny betalingsfrist på 14 dager. […]

  Les Mer

  6. Andre muligheter

  Partene har adgang til å opprette et eksigibelt gjeldsbrev, hvor de avtaler hvordan kravet skal betales, for eksempel om det skal betales i sin helhet eller ved flere delbetalinger. Et slikt gjeldsbrev vil da kunne tjene som særskilt tvangsgrunnlag etter tvangsloven § 7-2 a. Dette innebærer at hvis skyldneren misligholder avtalen, kan pengekravet inndrives hos […]

  Les Mer