2.9 Hva skjer dersom boligen skifter eier?

  Dersom leieobjektet skifter eier under leieforholdet vil leieavtalen fortsette å løpe. Det stiftes ingen nye rettigheter og oppstår ingen nye plikter som følge av at leieobjektet skifter eier. Etter overføringen av eierskapet vil kjøperen av eiendommen være ansvarlig for å oppfylle pliktene etter leieavtalen, det vil si å stille husrommet til disposisjon for leieren, oppfylle […]

  Les Mer

  2.6 Utleier misligholder avtale

  Hva er mislighold? Utleier misligholder avtalen hvis han ikke gjør det han skal etter leieavtalen eller husleieloven. Mislighold kan for eksempel være: Leieobjekt er ikke i den stand som følger av avtalen eller loven Utleier følger ikke opp sin vedlikeholdsplikt Utleier opprettholder ikke ro og orden i eiendommen Hva kan jeg gjøre hvis utleier misligholder […]

  Les Mer

  2.8 Deponering

  Ved uenighet om leiens størrelse kan leietaker trygt holde tilbake omtvistet leie ved deponering. Omtvistet leie kan omfatte leieavslag, erstatningskrav på grunn av mangler, og krav på tilbakebetaling. Fremgangsmåte ved deponering:  Deponering krever at det opprettes en konto som skal disponeres av utleier og leietaker i fellesskap, der kan leietaker sette inn beløpet som er omtvistet. […]

  Les Mer

  2.1 Leietakers rettigheter og plikter

  Leietakers plikter Leietaker plikter å betale den avtalte månedlige husleie og andre ytelser. Dette Leietaker plikter ikke å betale en leiepris som er klart over markedsleie. I leietiden plikter leietager i nødvendig utstrekning å gi utleieren eller utleierens representant adgang til husrommet for tilsyn eller for gjennomføring av pliktig vedlikehold. Se «vedlikehold» for å lese […]

  Les Mer

  2.7 Vedlikeholdsansvaret

  Vedlikehold betyr å holde boligen i stand. Det kan for eksempel være å male vegger, rense sluk, gjøre småreparasjoner som å bytte pakning i vannkranen og reparere en dørlås, eller større reparasjoner som å skifte det elektriske anlegget.  Ansvar for vedlikeholdet – Hvis det er avtalt hvem som skal vedlikeholde hva i husleieavtalen, vil det […]

  Les Mer

  2.5 Leieren misligholder leieavtalen

  Hva er mislighold? Leier misligholder hvis han ikke gjør det han skal etter leieavtalen eller husleieloven. Mislighold kan for eksempel være: Leier betaler ikke husleien, eller betaler husleien gjentatte ganger for sent. Leier følger ikke husordensreglene eller gjør forandringer i boligen som han ikke har lov til. Leier vedlikeholder ikke boligen. Hva kan jeg gjøre hvis leier misligholder […]

  Les Mer