1.1 Generelt om avtalen

  Avtalen er et viktig dokument mellom leietaker og utleier. Her fremkommer alt hva dere er blitt enige om og hvem skal gjøre hva i leieforholdet. Det er viktig at begge parter kjenner godt til avtalen og hva de har blitt enige om. Lov om husleieavtaler fra 1999 (husleieloven) er et viktig verktøy i alle husleieforhold. […]

  Les Mer

  1.2 Tidsbestemt eller tidsubestemt leieavtale?

  Når du inngår en leieavtale kan avtalen gjelde for en bestemt tidsperiode eller den kan gjelde tidsubestemt frem til en av partene sier den opp. En tidsbestemt avtale må ha et fastsatt opphørstidpunkt. Om avtalen ikke har et slikt tidspunkt er den å regne som en tidsubestemt leieavtale. Se husleieloven § 9-1. Den praktiske konsekvens […]

  Les Mer

  1.3 Leieprisen

  Leieprisen er et viktig og avgjørende avtalepunkt i leieavtalen. Leien skal fastsettes til et bestemt beløp, se husleieloven § 3-1. Det bestyr at partene skal være enige om et fast månedsbeløp. Det kan for eksempel ikke avtales en leiepris som stiger for hver måned, eller at det etter ett år skal bli billigere. Dette vil […]

  Les Mer

  1.4 Oppsigelse og oppsigelsesfrist

  En oppsigelsesfrist er en periode fra en av partene sier opp leieavtalen, til utflytting må skje. Formålet med en oppsigelsefrist er å gi partene tid til å omstille seg og finne nytt husrom/nye leietakere. En oppsigelsesfrist er gjensidig. Det betyr at den gjelder for begge parter, som igjen betyr at utleier ikke kan kaste ut […]

  Les Mer

  1.5 Vedlikehold

  Et leid husrom vil som alle andre husrom ha behov for vedlikehold og utbedring av skader som måtte oppstå. Hvem som skal ha ansvaret for dette er det som utgangspunkt opp til partene å bli enige om i avtalen. Om dette ikke er avtalt, følger det av husleieloven § 5-3 at utleier plikter å holde […]

  Les Mer

  1.6 Depositum

  Reglene om depositum i leieforhold finner man i husleieloven § 3-­5. Depositum er et pengebeløp som leietaker stiller som sikkerhet for skyldig husleie, skader på husrommet og andre krav som oppstår i forbindelse med leieforholdet. Det er opp til partene å avtale om det skal betales depositum og hvor stort dette skal være. Depositumet skal […]

  Les Mer