1. Rett til besøk

  Besøk til innsatte er regulert av lov om straffegjennomføring § 31 og tilhørende forskrift. Den innsatte har rett på besøk av sine nærmeste og andre personer som har betydning for den innsatte. Det skal som hovedregel foretas kontroll med besøket. I visse tilfeller kan besøk nektes. Det er vanlig med minimum ett besøk i uka. […]

  Les Mer

  2. Hvem kan besøke den innsatte?

  Det er begrenset hvor mange personer den innsatte kan få besøk av. Ved starten av soningen kan den innsatte føre opp fire personer som kan komme på besøk. Personer utover disse vil som hovedregel ikke kunne besøke den innsatte. Listen kan for øvrig forandres når man måtte ønske det. VIKTIG: Alle de nærmeste pårørende regnes […]

  Les Mer

  3. Forberedelse til besøk

  Den besøkende får tilsendt skriftlig besøkstillatelse i god tid før besøket. I tillegg får den besøkende tilsendt en utskrift av gjeldende besøksregler slik at vedkommende vet hva man skal forholde seg til. Besøkstillatelsen sammen med gyldig legitimasjon må medbringes ved besøket. Den besøkende kan avvises hvis nødvendig legitimasjon og tillatelse ikke kan forevises. Som gyldig […]

  Les Mer

  4. Kontroll av besøk

  Kontroll av besøk innebærer at fengslet iverksetter tiltak som er ment å forhindre at det foregår ureglementerte hendelser under besøket. Kontroll av besøk kan skje i form av tilsyn, overhøring av samtale, eller forbud mot fysisk kontakt med den innsatte ved bruk av skillevegg av glass. Hovedregelen er at besøk fra pårørende kan skje under […]

  Les Mer

  5. Gaver

  Hovedregelen er at det ikke er lov å utveksle gaver. Hverken den innsatte eller den besøkende har lov å gi hverandre gaver. Det kan imidlertid gis unntak fra denne regelen. Dette gjelder særlig i forbindelse med høytider, bursdager eller lignende. Dersom den besøkende tar med seg gjenstander som ikke er tillatt under besøk, vil dette […]

  Les Mer

  6. Besøk av barn

  Etter straffegjennomføringsloven § 3 skal barns rett til samvær med sine foreldre særlig vektlegges under gjennomføringen av straffereaksjonen. Fengslet skal legge forholdene til rette for at barn skal kunne komme på besøk, og at besøket kan gjennomføres på en skånsom måte. Med dette menes at besøk av barn skal gjennomføres i barnevennlige besøksrom eller andre egnede […]

  Les Mer