6.1 Tiltak

  Offentlige inngrep i forholdet mellom foreldre og barn reguleres av barnevernloven. Formålet med loven er for det første å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. For det andre å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Etter denne loven […]

  Les Mer

  6.2 Opphevelse av omsorg

  Et av tiltakene barnevernet kan fatte er overtakelse av omsorg. Dette innebærer at barnet flyttes bort fra foreldrene, og at den fysiske omsorgen overtas av andre på vegne av barneverntjenesten. Et vedtak om omsorgsovertakelse er et svært inngripende vedtak, både for det eller de barn det gjelder, og for foreldrene. Dette innebærer at det ofte vil være en svært […]

  Les Mer

  6.3 Fratakelse av foreldreansvaret

  Er det fattet vedtak om overtakelse av omsorg, kan det også fattes vedtak om at foreldreansvaret i sin helhet skal fratas foreldrene. Det er i prinsippet tilstrekkelig at det er til «barnets beste» at også foreldreansvaret tas. Fratakelse av foreldreansvar er et meget inngripende vedtak, og det skal derfor sterke grunner til for slikt vedtak. Dette innebærer […]

  Les Mer

  6.4 Tiltak for barn med adferdsvansker

  Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet, ved vedvarende misbruk av rusmidler eller på annen måte kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet, plasseres i en institusjon. Man blir plassert i institusjon for observasjon, undersøkelse og korttidsbehandling i opptil fire uker, eller i den kortere tid som er […]

  Les Mer

  6.5 Barnevernets undersøkelsesplikt

  Barnevernet skal undersøke et forhold dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som omtalt eksempelvis i punkt 6.2, 6.3 og 6.4. Undersøkelsen skal gjennomføres slik at det skader den eller de det gjelder minst mulig. En undersøkelse fra barneverntjenesten vil i seg selv kunne oppleves som ubehagelig for de det gjelder. […]

  Les Mer

  6.6 Generelle saksbehandlingsregler

  Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. Et barn kan opptre […]

  Les Mer