5.1. Bidrag når foreldrene ikke bor sammen

  Barnebidrag Et barnebidrag er noe den av foreldrene som ikke bor fast sammen med barnet skal betale til den som barnet bor fast hos. Der en eller begge foreldrene ikke bor sammen med barnet skal vedkommende betale fast pengetilskudd til forsørging og utdanning. Slikt pengetilskudd kan også bli pålagt foreldre som bor med barnet dersom […]

  Les Mer

  5.2 Fostringspliktens varighet

  Utgangspunktet er at fostringsplikten varer til barnet er 18 år, når ikke annet er avtalt eller er lovbestemt. Dersom barnet etter fylte 18 år ønsker å fortsette vanlig skolegang, har barnet krav på pengetilskudd for den tiden skolegangen varer. Vanlig skolegang regnes som videregående. Fostringspliktens varighet er regulert i barneloven § 68.

  Les Mer

  5.3 Endring av bidrag

  Underholdskostnaden er forskjellig ut fra hvor gammelt barnet er. Barn deles inn i ulike aldersklasser: 0‑5 år, 6‑10 år, 11‑14 år og 15‑18 år. Overgangen til ny aldersklasse skjer den 1. juli det året barnet går over i ny aldersklasse. For å sikre at bidraget i størst mulig grad er riktig ut fra barnets alder, skal NAV av eget tiltak […]

  Les Mer

  5.4 Tvangsfullbyrdelse av krav på bidrag

  NAV Innkreving har myndighet til å kreve inn bidrag ved tvang, dersom betalingsviljen hos den bidragspliktige uteblir. NAV kan benytte seg av en rekke tvangsmidler slik som trekk i lønn, tvangssalg av eiendeler og lignende.

  Les Mer

  5.5 Stønader til barnefamilier og enslig forsørger

  Barnetrygd er noe den av foreldrene barnet bor fast hos mottar. Dersom foreldrene har avtale om at barnet skal bo fast hos begge, mottar foreldrene 50 % av barnetrygden hver. Ugift, skilt eller separert ektefelle har rett på utvidet barnetrygd tilsvarende satsen for et barn ekstra. Denne retten faller bort dersom man gifter seg på […]

  Les Mer

  5.6 Tilbakesøkning av bidrag når farskap blir opphevet

  Dersom noen har betalt pålagt eller avtalt barnebidrag, og senere blitt fritatt for farskapet, kan han krevet beløpet betalt tilbake av folketrygden. Han får et tilbakesøkingskrav, men kravet kan ikke rettes mot barnet selv, moren eller den virkelige faren. Det er folketrygden som må betale. Bidraget må være avtalt eller pålagt. Faktisk dekning av utgifter vil ikke […]

  Les Mer