4.1 Behovet for tvangsmidler

  En avtale om hvor barnet skal bo fast er av liten praktisk betydning dersom foreldrene ikke følger denne. Slike situasjoner forekommer ikke så helt sjelden, og synliggjør behovet for å ha tvangsmidler til å gjennomføre ordningen. Adgangen til å benytte tvangsmidler vil også kunne bidra til at den gjenstridige mor eller far gir seg, uten […]

  Les Mer

  4.2. Tvangsmidlene

  For å utøve tvang lovlig, trenger man et tvangsgrunnlag. I barnefordelingssaker kan bare avgjørelser truffet av domstolene eller fylkesmannen tjene som tvangsgrunnlag, og dermed tvangsfullbyrdes. Dette gjelder selv om avgjørelsen kun er foreløpig, eller det er inngått rettsforlik i saken. 
Avtaler som inngås mellom foreldrene utenfor rettssystemet kan derimot ikke tjene som tvangsgrunnlag. Tvangsmidlene er […]

  Les Mer

  4.3 Straffesanksjoner

  Dersom man bevirker eller medvirker til at et barn ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldre eller andre vedkommendes omsorg, er dette straffbart etter straffeloven. Dette gjelder også for en forelder som unndrar barnet fra den som har foreldreansvaret. Et vilkår for dette er at man ved å unndra barnet krenker en særlig rett […]

  Les Mer