3.1. Rett til samvær

  Barnets rett til samvær Barnet har rett til samvær med begge sine foreldre, uavhengig av om foreldrene var sammen da barnet ble født. Foreldrene har et gjensidig ansvar for at samværsretten oppfylles. Barn har et grunnleggende behov for kontakt med begge sine foreldre. Dersom samvær ikke er til barnets beste må retten avgjøre at det […]

  Les Mer

  3.2. Samværsrettens omfang

  I utgangspunktet er det foreldrene som avtaler omfanget av samværet. Vanlig samvær defineres i barneloven § 43 som en rett til å være sammen med barnet en ettermiddag i uken med overnatting, annenhver helg, tilsammen tre uker i sommerferien og annenhver høst-, jule-, vinter- og påskeferie. Hvis foreldrene ikke blir enige om samværsretten, må retten […]

  Les Mer

  3.3 Gjennomføring av samværsretten

  Samvær skal gjennomføres selv om foreldrene bor langt fra hverandre. Samværsavtalen bør være fleksibel slik at samværet blir gjennomførbart. Eksempelvis dersom forelderen som skal ha samvær bor langt unna, kan man avtale at samværet skal skje sjeldnere, men over et lengre tidsrom. Når det gjelder reisekostnader, skal disse normalt deles mellom foreldrene etter deres inntekt, […]

  Les Mer

  3.4. Nektelse av samværsrett

  Samværsrett skal ikke finne sted hvis det ikke er til barnets beste. Avgjørelse om at en av foreldrene ikke skal ha samværsrett, må fattes av retten. Dette kan være aktuelt dersom barnet har vært utsatt for, eller er fare for at barnet vil bli utsatt for, overgrep. Eller der det er en reell fare for […]

  Les Mer