5.1 Hva er forsinkelse?

  Dersom det er avtalt et bestemt tidspunkt for overtakelse av eiendommen, og selgeren ikke leverer til avtalt tid, uten at dette skyldes forhold på kjøpers side, foreligger det en forsinkelse. Kjøper kan da gjøre flere forskjellige krav  gjeldende ovenfor selger.

  Les Mer

  5.2 Selgers opplysningsplikt

  Dersom selger blir hindret i å oppfylle avtalen til rett tid, har han en plikt til å gi kjøper beskjed om hindringen og følgene av denne for oppfyllelse av avtalen i rett tid. Dersom selgeren ikke gir melding innen rimelig tid etter han fikk eller burde fått kunnskap om hindringen, kan kjøperen kreve erstatning for […]

  Les Mer

  5.3 Misligholdsbeføyelser ved forsinkelse

  Kjøperen kan etter avhendingsloven holde tilbake så mye av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at kravet blir dekket. Utgangspunktet er at kjøperen kan kreve at avtalen oppfylles. Selger kan likevel være fritatt fra å oppfylle avtalen dersom oppfyllelse er hindret av omstendigheter selgeren ikke kan overvinne. Det er ikke krav om at det […]

  Les Mer