4.1 Mangelsbeføyelser

  Mangelsbeføyelser er de tiltak kjøper kan kreve der det foreligger mangel ved eiendom som selger hefter for. Kjøper kan ved mangler kreve retting, prisavslag, heving, erstatning eller holde tilbake deler av kjøpesummen. Retting: Selger reparerer mangelen. Selger har som oftest en rett til å kreve retting fremfor eksempelvis å gi prisavslag. Prisavslag: En fremforhandlet minnelig […]

  Les Mer

  4.2 Retting

  Dersom selger tilbyr å rette en mangel, er kjøper forpliktet til å godta dette, dersom ikke retting vil føre til urimelig ulempe for kjøperen, og kjøperen ikke har særlig grunn til å motsette seg retting. Retting skal skje innen rimelig tid etter at kjøper har gjort mangelen gjeldende. Hva som er rimelig tid beror på […]

  Les Mer

  4.3 Prisavslag

  Dersom eiendommen har en mangel, og denne mangelen fører til en verdireduksjon, kan kjøper kreve et forholdsmessig prisavslag. Der det er vanskelig å fastslå en konkret verdi, vil prisavslaget bero på en skjønnsmessig fastsettelse. I det tilfellet vil kostnadene ved å få mangelen rettet gi god veiledning for prisavslagets størrelse.

  Les Mer

  4.4 Heving

  Kjøperen kan heve avtalen dersom mangelen innebærer et vesentlig avtalebrudd. Ved heving faller partene sin plikt til å oppfylle avtalen bort. Er avtalen helt eller delvis oppfylt, har hver part krav på å få tilbakeført sin ytelse. Spørsmålet om det foreligger vesentlig avtalebrudd beror på en helhetsvurdering. Det skal tas stilling til om mangelen representerer […]

  Les Mer

  4.5 Erstatning

  For økonomisk tap som følge av mangelen, som ikke er indirekte tap, kan kjøperen kreve erstatning, uten at det må foreligge skyld hos selgeren. Det finnes likevel noen unntak, for eksempel der mangelen skyldes ei hindring utenfor selgers eller tredjepersons kontroll, som ikke var mulig å forutse eller unngå følgene av. Et eksempel kan være […]

  Les Mer

  4.6 Tilbakeholdsrett

  Der kjøperen har et krav som følge av en mangel, kan kjøperen holde tilbake en så stor del av kjøpesummen som er nødvendig for å dekke kravet.

  Les Mer