3.1 Når foreligger det en mangel?

  Selger er ikke fri for alt ansvar ved å ta inn en «som den er»-klausul. Det foreligger uansett en mangel dersom det foreligger manglende opplysninger, selger har gitt uriktige opplysninger, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å forvente.

  Les Mer

  3.2 Hva er en «som den er» – klausul?

  En «som den er»- klausul er et vanlig forbehold ved kjøp og salg av fast eiendom mellom privatpersoner. Det er en ansvarsfraskrivelse inntatt i kontrakten, som betyr at selger har et mindre omfattende ansvar enn ellers. Eiendommen er solgt som den foreligger på salgstidspunktet. Kjøper kan dermed ikke påberope seg mangler på et generelt grunnlag. […]

  Les Mer

  3.3 Mangelfulle opplysninger

  Det vil foreligge en mangel uavhengig av «som den er»-forbehold, dersom kjøper ikke har fått opplysninger han hadde grunn til å regne med å få, og som selger kjente eller måtte kjenne til. Det må videre ha hatt innvirkning på avtalen at opplysningen ikke ble gitt. Kravet om at kjøper må ha hatt grunn til […]

  Les Mer

  3.4 Uriktige opplysninger

  Det foreligger en mangel dersom det er gitt uriktige opplysninger om eiendommen fra selger til kjøper. Dersom det er gitt uriktige opplysninger i annonse, salgsprospekt eller annen markedsføring på vegne av selger, foreligger det også en mangel. Det foreligger bare en mangel dersom en kan gå ut i fra at opplysningene har virket inn på […]

  Les Mer

  3.5 Vesentlig dårligere stand

  Det foreligger en mangel dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å forvente ut i fra kjøpesummen og forholdene ellers. Det sentrale er om misforholdet mellom hva kjøper kunne forvente og hva som faktisk foreligger er vesentlig. Spørsmålet om avviket er vesentlig beror på en helhetsvurdering Moment av betydning er […]

  Les Mer