3.1 Formkrav til oppsigelsen

  Form Hvis arbeidstakeren selv sier opp sin stilling, gjelder det ikke et krav om at oppsigelsen skal skje skriftlig. Oppsigelsen kan også skje muntlig, men av bevismessige grunner anbefaler vi at oppsigelsen gis skriftlig. Hvis det oppstår tvil om oppsigelsen faktisk har funnet sted, har arbeidstakeren bevisbyrden for dette. Vi anbefaler derfor at du leverer […]

  Les Mer

  3.2 Oppsigelsestid

  Oppsigelsestid reguleres av arbeidsmiljøloven § 15-3. For tidsubestemte avtaler finnes det regler om oppsigelsestid, som vil si tiden fra formriktig og saklig oppsigelse er gitt, til når arbeidstakeren må fratre sin stilling. Utgangspunktet er avtalefrihet, hvilket vil si at partene står fritt til å avtale hvor lang oppsigelsestid som skal gjelde. Imidlertid inneholder arbeidsmiljøloven en […]

  Les Mer

  3.3 Oppsigelsevern – krav om saklig oppsigelse

  Arbeidsavtaler kan grovt deles inn i tidsbestemte og tidsubestemte avtaler. Tidsbestemte arbeidsavtaler, eksempelvis vikariater og engasjementer, opphører uten oppsigelse når den avtalte tid er utløpt. Tidsubestemte arbeidsavtaler løper frem til en av partene,  arbeidstaker eller arbeidsgiver, sier opp avtalen. Som arbeidstaker kan du si opp avtalen når du måtte ønske og du trenger ikke oppgi […]

  Les Mer

  3.4 Særskilte oppsigelsesvern – sykdom og graviditet

  Sykdom En arbeidstaker som har fravær fra arbeidet som skyldes ulykke eller sykdom, er vernet mot oppsigelse av disse grunnene de første tolv månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.  Vernet er ikke til hindret for at arbeidsgiver kan gå til oppsigelse av en arbeidstaker som har bakgrunn i andre forhold, f.eks. driftsinnskrenkninger. Men dersom arbeidsgiver sier opp vedkommende […]

  Les Mer

  3.5 Avskjed

  Avskjed er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-14. I motsetning til oppsigelse, hvor arbeidstakeren har plikt til å arbeide ut oppsigelsestiden, medfører avskjed at arbeidsforhold opphører med øyeblikkelig virkning. Foreligger det et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, kan arbeidsavtalen heves med umiddelbar virkning uten oppsigelsestid. Siden avskjed kan ramme arbeidstakeren hardt, er det satt strenge vilkår for å […]

  Les Mer

  3.6 Tvister om oppsigelse eller avskjed

  Forhandlinger og protokoll Oppstår det tvist om oppsigelse eller avskjed, kan arbeidstakeren kreve forhandlinger med arbeidsgiveren. Forhandlingsretten er nærmere regulert i arbeidsmiljøloven § 17-3. Forhandlingskravet må rettes skriftlig til arbeidsgiveren innen to uker fra oppsigelsen eller avskjeden fant sted. Arbeidsgiver har ansvaret for at slikt forhandlingsmøte avholdes senest to uker etter kravet er mottatt.Under møtet […]

  Les Mer