Etter straffegjennomføringsloven § 3 skal barns rett til samvær med sine foreldre særlig vektlegges under gjennomføringen av straffereaksjonen.

Fengslet skal legge forholdene til rette for at barn skal kunne komme på besøk, og at besøket kan gjennomføres på en skånsom måte. Med dette menes at besøk av barn skal gjennomføres i barnevennlige besøksrom eller andre egnede lokaler. Det bør under barnets besøk blant annet være tilbud om spill og/eller leker som passer til barnets alder. Til tjeneste ved besøk av barn bør fengslet så langt som mulig velge ansatte som er omgjengelige i forhold til samvær med barn. De ansatte skal opptre på en diskret måte med tanke på rutiner ved inn- og utlåsing osv. Dersom besøket skal kontrolleres, bør kontrollen gjennomføres på en så smidig og diskret måte som mulig.

Besøk skal bare finne sted hvis det er til barnets beste og det er sikkerhetsmessig forsvarlig.

Besøket skal i utgangspunktet vare én time og en gang per uke. Ved besøk av barn kan den innsatte søke om økt besøkslengde dersom dette er til barnets beste. Dersom det er praktisk mulig skal fengslet vurdere hyppigere besøk enn vanlig. Ved besøk av barn skal eventuelle kontrolltiltak varsles på forhånd.

Dersom den innsatte har barn, kan barna besøke mor eller far i egne besøksleiligheter der dette finnes. Besøk i besøksleilighet kan innvilges til alle innsatte som er mor, far eller adoptivforelder. Innsatte som er foster- eller steforelder kan innvilges besøk i besøksleilighet etter en konkret vurdering. I dag finnes det syv egne besøkshus eller besøksleiligheter i fengsel hvor det er mulig for familier med barn å være på besøk og også overnatte. Åna fengsel avdeling Rødgata, Leira, Bredtveit, Bastøy, Halden, Ringerike og Bergen fengsel har hus eller leiligheter tilgjengelig for besøk.

Noen fengsler tilby «pappa-» eller «mammagrupper», hvor innsatte får veiledning i foreldrerollen og muligheter for aktiviteter sammen med barna. I noen av disse gruppene har innsatte lest inn eventyr på video eller kassett for at barna skal kunne høre pappa eller mamma før de sovner.