Partene har adgang til å opprette et eksigibelt gjeldsbrev, hvor de avtaler hvordan kravet skal betales, for eksempel om det skal betales i sin helhet eller ved flere delbetalinger. Et slikt gjeldsbrev vil da kunne tjene som særskilt tvangsgrunnlag etter tvangsloven § 7-2 a. Dette innebærer at hvis skyldneren misligholder avtalen, kan pengekravet inndrives hos namsmyndighetene uten forutgående søksmål. Ved andre typer gjeldsbrev må det derimot foreligge en rettskraftig dom før pengekravet kan tvangsinndrives.

Det stilles strenge krav for at et gjeldsbrev skal være eksigibelt og dermed være tvangsgrunnlag etter tvangsloven § 7-2 a. Gjeldsbrevet må lyde på en bestemt pengesum og inneholde vedtakelse av at gjelden kan inndrives uten søksmål. Det vil si at det må fremgå uttrykkelig at kravet «kan drives inn uten søksmål», «er tvangsgrunnlag for utlegg» eller «kan innfordres uten dom», eller det er brukt lignende uttrykk som ikke skaper tvil om hva som er ment.

Dersom gjeldsbrevet skal være tvangsgrunnlag for renter og utenrettslige inndrivingskostnader, må det klart komme frem at også renter og slike kostnader kan drives inn uten søksmål.

Gjeldsbrevet må signeres av både utstederen og fordringshaveren. Gjeldsbrevet må også bevitnes av to myndige vitner. Det er for øvrig vanlig å påføre opplysning om vitnenes fødselsdato, adresse og/eller stilling. Alternativt til to myndige vitner kan det også bekreftes av dommer, lensmann, lensmannsbetjent, namsmannen eller namsmannsfullmektig godtatt av retten, advokat eller autorisert advokatfullmektig, statsautorisert eller registrert revisor, inkassobevillingshaver eller norsk eller utenlandsk notarius publikus.

Andre enn skyldneren kan stille som selvskyldneransvar ved en overdragelse eller stiller som selvskylderkausjonist. Dette må i så fall påskrives gjeldsbrevet. Påskriften må inneholde vedtakelse av inndriving uten søksmål, og vedkommendes underskrift må bekreftes som nevnt ovenfor. Det er således ikke tilstrekkelig at påskriften gjøres på et gjeldsbrev som inneholder en slik inndrivingsklausul; kausjonistpåtegningen må inneholde en særskilt vedtakelse av inndriving uten søksmål.