En reklamasjon er en melding fra kjøper til selger om at han mener det foreligger mangel i forhold til det som var avtalt, og at kjøper eventuelt vil gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende overfor selger. Reklamasjon av fast eiendom skal inneholde en angivelse an mangelen og beskjed om at kjøperen vil påberope seg avtalebruddet. Det er ingen formkrav til reklamasjon, men av bevismessige hensyn bør det gjøres skriftlig.

Dersom kjøper ønsker å kreve retting av mangler, eller heving av avtalen, må reklamasjonen inneholde en særskilt melding om dette. Begrunnelsen er at selger har et særlig behov for å vite så tidlig som mulig om kjøper vil gjøre gjeldende retting eller heving, da det stiller større krav til selger i forhold til gjennomføring og innrettelse.