Når samboere skiller lag finnes det ikke et lovverk som regulerer fordelingen. Her er utgangspunktet at hver tar det de selv eier.

Et snevert unntak fra dette utgangspunkt er at en samboer i enkelte tilfeller kan ha rett på vederlag fra den andre samboeren ved samlivsbrudd. I dette ligger det at en samboer som har gitt den andre en betydelig økonomisk fordel under samboerskapet, kan få tilkjent et passende beløp for å utjevne et urimelig økonomisk oppgjør ved samlivsbruddet.

For at en samboer skal kunne ha et vederlagskrav mot den andre, må denne for det første ha gitt den andre samboeren en betydelig økonomisk fordel, enten i form av berikelse eller besparelse. Dette vil for eksempel kunne være tilfellet dersom en samboer har betalt for omfattende oppussing på den andre samboers bolig.

Videre kan en samboer bare tilkjennes vederlag dersom rimelighetshensyn tilsier at den burde få det. I en slik rimelighetsvurdering vil en rekke forhold være av betydning, blant annet partenes forutsetninger, bidragets art og omfang, hvor lenge samlivet har vart og partenes økonomiske stilling.

Det er viktig å presisere at en rett til vederlag er en svært snever unntaksregel. Utgangspunktet er at samboere yter til fellesskapet under samlivet uten at det blir spørsmål om å få tilbakebetalt dette ved samboerskapets slutt.