Lånekassens foreldrestipend er bygget opp analogt med regelverket for foreldrepenger fra folketrygden. Begge ordningene sikrer foreldrenes inntekt i barnets første levetid, slik at de gis anledning til å være hjemme med barnet. Både mor og far kan opptjene rett til disse ytelsene dersom de har vært student eller yrkesaktiv i minst seks av de siste ti månedene før uttak av foreldrestipend/foreldrepenger tar til. Rett til foreldrepenger kan også opparbeides dersom man mottar trygdeytelser.

Foreldrestipend fra lånekassen gis i inntil 44 uker. Hvis mor tar permisjon fra studiet på grunn av fødsel, gis det fødselsstipend i permisjonstiden. Avbrytes utdanningen, mister mor retten til støtte.

Foreldrepenger fra NAV gis i 47 uker med full sats eller 57 uker med redusert sats (80%). Stønadsperioden etter fødselen er 44 uker med full sats eller 54 uker med redusert sats.

Mor er i begge tilfeller bundet til å ta ut de tre siste ukene før fødselen og de seks ukene etter fødselen. Resten av stønadsukene kan foreldrene fordele seg imellom. Dersom far søker om støtte som ikke er en del av de 12 ukene som utgjør fedrekvoten, stilles det krav til at mor er i arbeid eller under utdanning.

Foreldrene kan som hovedregel ikke motta ytelsene samtidig. Mors foreldrestipend bortfaller imidlertid ikke dersom samboer, ektefelle eller partner benytter ordningen med gradert uttak av foreldrepenger. Gradert uttak av foreldrepenger gir fullt foreldrestipend dersom en av foreldrene tar ut mindre enn 50 prosent foreldrepenger, og halvt foreldrestipend dersom det tas ut 50 prosent foreldrepenger eller mer. Det er også et vilkår at den som mottar støtte bor sammen med barnet.  Lånekassen krever ikke at mor består eksamen i perioden hun mottar foreldrestipend.

Det er ulik beregning av beløpet. Fødselsstipendet tilsvarer beløpet som maksimalt utbetales i lån og stipend de aktuelle ukene. Det gis også utbetaling i løpet av sommeren. Foreldrepenger beregnes på grunnlag av pensjonsgivende inntekt. Årsinntekten må overstige halvparten av folketrygdens grunnbeløp. Det ytes ikke foreldrepenger for den del av inntekten som overstiger seks ganger grunnbeløpet.