Kontroll av besøk innebærer at fengslet iverksetter tiltak som er ment å forhindre at det foregår ureglementerte hendelser under besøket. Kontroll av besøk kan skje i form av tilsyn, overhøring av samtale, eller forbud mot fysisk kontakt med den innsatte ved bruk av skillevegg av glass.

Hovedregelen er at besøk fra pårørende kan skje under kontroll. Dette gjelder både for domfelte og for personer som sitter i varetekt.

Hvis kontrolltiltaket er overhøring av samtalen, kan betjenten enten være tilstede i besøksrommet eller lytte via et avlyttingsanlegg. I slike tilfeller kan det stilles krav til at kommunikasjonen under besøket foregår på et språk fengselsbetjenten forstår. Dette vil vurderes ut ifra sikkerhetsmessige grunner.

Tiltakene skal ikke være strengere enn hva som er nødvendig ut ifra sikkerhetshensyn. Dersom det føres strengere kontrolltiltak enn det den innsatte mener er nødvendig kan dette påklages.

Soning på lavere sikkerhetsnivå vil imidlertid normalt innebære færre kontrolltiltak enn soning på høyere sikkerhetsnivå. Ved besøk hos innsatte i fengsel med særlig høyt sikkerhetsnivå må dette godkjennes på forhånd av fengslet. Besøket vil normalt skje med glassvegg og avlytting, eller med en ansatt i fengslet tilstede.

Ved besøk hos innsatte i fengsel med høyt sikkerhetsnivå skal besøk som hovedregel kontrolleres, men dette kan unnlates dersom fengselsledelsen mener at sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot det.

Ved brudd på besøksreglene kan besøket kreves avsluttet og senere besøk kan bli nektet.