Dersom du skal drive inn et pengekrav starter du med å sende et påkrav til skyldneren. Påkravet bør utformes slik at det fungerer både som et såkalt prosessvarsel etter tvisteloven § 5-2, og varsel om tvangsinndrivelse etter tvangsloven § 4-18. Poenget er å gjøre motparten oppmerksom på at rettslige skritt vil bli iverksatt dersom betaling uteblir.

Det er viktig at påkravet er saklig og korrekt, og tilfredsstiller kravene som stilles til et slikt varsel. Det er flere vilkår som må være oppfylt. Et varsel om krav skal inneholde følgende:

Adressat
Hvem som er rett adressat beror på hvem som skylder deg penger. Dersom skyldneren er en privatperson sendes varselet til vedkommendes folkeregistrerte bostedsadresse. Er skyldneren et firma kan man som hovedregel finne adressen i Brønnøysundregisteret www.brreg.no. Dersom firmaet både har en forretningsadresse og en postadresse, skal postadressen benyttes.

Kravets grunnlag
Varselet skal inneholde en beskrivelse av grunnlaget for kravet. Hvor detaljert begrunnelsen skal være beror på sakens karakter og skyldnerens kjennskap til de aktuelle forhold. Utgangspunktet er at begrunnelsen skal være veldig detaljert.

Begrunnelsen for kravet bør derfor inneholde både de faktiske forhold og de rettslige regler som ligger til grunn for kravet. De faktiske forhold bør så langt mulig kunne knyttes opp mot eventuell dokumentasjon som vedlegges varselet.

Betalingsinformasjon
Betalingsinformasjonen skal hovedsaklig inneholde kravets totale størrelse, samt hvordan og når kravet kan innfris. Dette innebærer at ditt navn og kontonummer, samt det totale kravet må fremkomme, herunder også forsinkelsesrenter* dersom dette kreves.

Betalingsfristen settes normalt til 14 dager etter dato på kravet.

*Dersom betalingen ikke skjer innen fristen vil en kunne beregne forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven. Forsinkelsesrenter vil bli beregnet fra forfallsdato dersom forfallsdato er avtalt. Dersom det ikke foreligger en frist kan en beregne forsinkelsesrenter fra 30 dager etter første påkrav jf. forsinkelsesrenteloven § 2, jf. § 3. Forsinkelsesrenter kan beregnes ved hjelp av rentekalkulatoren på www.forsinkelsesrente.no. Utskrift av beregningen bør vedlegges påkravet.

Prosessvarsel
Påkravet skal også inneholde et prosessvarsel. Dette gjør du eksempelvis med å skrive at «videre tvangsfullbyrdelse eller andre rettslige skritt vil bli tatt uten ytterligere varsel dersom betaling uteblir». Ofte kan dette oppleves som en trussel, selv om dette strengt tatt bare er en saksopplysning. Likevel er det viktig å presisere at du kan være åpen for forhandlinger dersom du antar at det er muligheter for å bli enig med motparten.

Nødvendige vedlegg
Ved inndrivelse av krav må du som hovedregel bevise din(e) påstand(er). Dette innebærer å sannsynliggjøre de påstander og krav du fremmer. Bevis kan for eksempel være avtale/kontrakt, utskrift av elektronisk kommunikasjon, bilder, kvitteringer etc. Ta kopi av bevisene og legg kopien ved påkravet. Dersom originalen er i farger bør du fremlegge kopien i farger slik at en er sikker på at beviset reflekterer de påstandene du fremmer.

Videre bør vedleggene være i den rekkefølgen de fremkommer i varselet. Dersom varselet inneholder flere vedlegg bør du nummerere dem slik at det blir mer oversiktlig for mottakeren.

Forsendelsesmåte
Av bevismessige årsaker bør kravet alltid sendes rekommandert. At varselet er sendt rekommandert beviser at brevet er sendt, hvor det er sendt og når det er sendt. Du får også tilbakemelding dersom brevet ikke blir hentet eller adressaten har flyttet. Det kan alltid være en risiko for at forsendelsen ikke blir hentet. Det kan derfor være greit å sende en kopi av kravet i vanlig postsending – samtidig som du sender originalen rekommandert. Gjør du det, er det i alle fall beviselig at du har gjort det du kan for at skyldneren skal bli kjent med kravet.