Arbeidsavtaler kan grovt deles inn i tidsbestemte og tidsubestemte avtaler. Tidsbestemte arbeidsavtaler, eksempelvis vikariater og engasjementer, opphører uten oppsigelse når den avtalte tid er utløpt. Tidsubestemte arbeidsavtaler løper frem til en av partene,  arbeidstaker eller arbeidsgiver, sier opp avtalen.

Som arbeidstaker kan du si opp avtalen når du måtte ønske og du trenger ikke oppgi begrunnelse for hvorfor du sier opp. For arbeidsgiver derimot gjelder et krav om at oppsigelsen må være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Arbeidsmiljøloven regulerer hovedsaklig bare arbeidsgivers oppsigelse.

Er oppsigelsen begrunnet i forhold ved virksomheten eller arbeidsgiver, er oppsigelsen bare saklig dersom arbeidsgiver ikke kan tilby arbeidstakeren annet passende arbeid i virksomheten. Eksempler på forhold ved virksomheten eller arbeidsgiver er nødvendig nedbemanning og omstilling for virksomheten. Videre må det foretas en avveining mellom hvilke behov virksomheten har og hvilke ulemper oppsigelsen innebærer for arbeidstakeren.  Utvelgelsen av arbeidstakerne må skje på en forsvarlig måte, det innebærer blant annet at det skal tas hensyn til lang ansiennitet og utelukker usaklig forskjellsbehandling.

Oppsigelser som er begrunnet i arbeidstakerens forhold er saklig dersom arbeidstakeren har misligholdt sine forpliktelser etter arbeidsavtalen eller opptrådt klanderverdig. Imidlertid vil ikke ethvert brudd på arbeidsavtalen anses som saklig grunn til å gå til oppsigelse. Eksempelvis vil saklig grunn foreligge dersom arbeidstakeren

  • har utført arbeidet på en klart mangelfull måte
  • har ulegitimert fravær og forsentkommninger av en viss varighet
  • stjeler eller nasker fra arbeidsplassen
  • møter på arbeid i ruspåvirket tilstand

Et moment i vurderingen av om saklighetskravet er oppnådd, er om arbeidstakeren har fått advarsel om forholdet. En advarsel gir arbeidstakeren mulighet til å rette på forholdet. Vi presiserer at det imidlertid ikke er et vilkår etter loven at arbeidsgiver gir en advarsel før arbeidsgiver går til oppsigelse.

For oppsigelse av arbeidstakere som er permittert, se artikkelen «1.2.5.6 Oppsigelse ved permittering».