Både utleier og leietaker kan på spesielle vilkår kreve justering av den opprinnelige leieprisen. Dette kan enten skje ved indeksregulering eller ved tilpasning til «gjengs leie». Vilkårene for disse behandles nedenfor.

Indeksregulering 
Indeksregulering er endring av husleien i tråd med den generelle prisutviklingen på varer og tjenester. Leieprisreguleringen må ikke utgjøre mer enn endringen i konsumprisindeksen.

Både leier og utleier kan kreve endring hvis:

  • det har gått minst ett år fra husleien ble fastsatt eller endret sist gang, og
  • det er gitt skriftlig varsel med med minst en måneds frist før endringen settes i verk.

Kalkulator for utregning av indeksregulering finner du på www.ssb.no/kpi

«Gjengs leie» 
«Gjengs leie» er et gjennomsnitt av leien i alle leieforhold av lignende husrom på lignende vilkår. Hva som konkret er gjengs leie kan være vanskelig å fastsette. Dersom utleier og leietaker ikke blir enige om hva «gjengs leie» er kan man opprette en takstnemnd.

Ved fastsettingen av hva som er «gjengs leie» skal det gjøres fradrag for den del av leieverdien som skyldes leierens forbedringer og innsats. Det gjøres ikke fradrag for leietakers vanlige vedlikehold.

«Gjengs leie» kan kreves uten oppsigelse av både utleier og leietager dersom:
1. Grunnvilkåret er at leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder siden sist leieregulering. (Har det ikke blitt foretatt noen leieregulering starter tiden å løpe fra avtaletidpsunktet.)

2. Har du foretatt en indeksregulering må du vente minimum et år før du kan justere til gjengs leie. Grunnvilkåret om at leieforholdet må ha vart i minst to år og seks måndeder må også være oppfylt.

3: Tilpasning til «gjengs leie» krever at det er framsatt skrifltig krav om det, og kan tidligst settes i verk seks måneder etter at det er framsatt skrifltig krav.

Urimelig høy leiepris
Utgangspunktet er at leietaker skal betale avtalt leiepris.  Fremgår ikke leieprisen av avtalen, plikter leieren å betale markedsleie. Markedsleien er den leien som kan oppnås ved utleie av tilsvarende leiligheter på liknende vilkår.

Er avtalt husleie urimelig høy i forhold til markedsleien på avtaletiden kan leietaker:

  • kreve nedregulering til den pris som antas å være markedsleie
  • kreve tilbakebetaling, dersom han ikke er medansvarlig