Ekteskapsloven § 39 har følgende ordlyd: «Ektefeller har plikt til å gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling». Dette skal sikre åpenhet mellom ektefellene når det gjelder deres økonomske situasjon. I tillegg kan slike opplysninger være aktuelle ved fastsettelse av eventuelle underholdsbidrag, samt ved det økonomiske oppgjøret ved en eventuell skillsmisse.

Dersom en ektefelle mistenker at den andre holder tilbake visse opplysninger om deres økonomi, kan vedkommende kreve slike opplysninger fremlagt av ligningsmyndighetene, banker eller forsikringsselskaper. Opplysningsplikten til disse institusjonene inntrer med en gang den andre ektefellen henveder seg til dem. Bakgrunnen for ektefellens henvendelse er uten betydning. Når det gjelder bankers opplysningslikt er denne begrenset til innestående på konto. Ektefellen kan ikke kreve fullstendige kontoutskrifter.

Ektefellenes innsynsrett i den andres økonomi består også etter samlivsbruddet. Dette har sammenheng med at innsyn er nødvendig i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter en skilsmisse.