Målet med denne veiledningen er å gi deg en generell forståelse av hvordan man kan innkreve et pengekrav. Et pengekrav kalles også en fordring, og er en rett til å få betalt. Grunnlaget for pengekravet kan blant annet være et misligholdt lån, en vareleveranse, inkassokrav osv.

Dersom en fordring ikke blir innfridd innen forfall kan kreditor normalt få den inndrevet med hjelp av rettsapparatet. Dette skjer ved tvangsfullbyrdelse, noe som normalt krever forutgående søksmål, med mindre det foreligger et særlig tvangsgrunnlag.

Det er ofte ikke nødvendig å få en jurist til å hjelpe deg med dette. Mye kan oppnås på egenhånd. I det følgende redegjøres det for de ulike prosedyrene for inndrivelse av pengekrav og de ulike aktørene som kan være til hjelp. Det bemerkes at denne redegjørelsen er ment som en veiledning, og er således ikke er uttømmende.