Med avkortning eller forskudd, menes et fradrag i arv hos en livsarving. Dette på bakgrunn av at vedkommende har mottatt gave fra arvelater mens arvelater levde. Avkortning er kun aktuelt der det er flere livsarvinger.

Utgangspunktet er at avkortning i arv skal skje bare dersom det er arvelaters ønske at gaven skal avkortes i arv etter hans/hennes død. Ønsket om avkortning kan enten fremkomme skriftlig, ved at arvelater har sagt det muntlig, eller ved at det er andre positive holdepunkter for at avkortning er i samsvar med giverens vilje.

En videre forutsetning er at gaven, eller de samlede gaver må utgjøre en betydelig del av arvelaters formue. Vurderingen skjer på bakgrunn av arvelaters økonomiske situasjon på gavetidspunktet.

Avkortning skjer ved at gavens verdi legges til dødsboets verdi. Arven fordeles, og verdien trekkes så fra i gavemottakerens del av arven.

Eks: Arvelater har barn A, B og C. Dødsbo kr 70 000,-. Gave til A på kr 20 000 skal avkortes. Dødsbo kr 70 000 + gave kr 20 000 = 90 000 til fordeling. Arven blir på kr 30 000 til hver av arvingene. Arving A får 30 000 fratrukket gaven på kr 20 000 = 10 000 utbetalt. Arving B og C får kr 30 000 utbetalt.

Dersom en arving har mottatt mer i forskudd enn det som blir hans del av arven, blir han ikke skyldig boet noe, så fremt ikke noe annet var bestemt av arvelater.