Klagefrister
Det er ulike klagefrister avhengig av hvilken stønad eller tjeneste du har søkt om. Vedtaket ditt skal inneholde informasjon om hvilken klagefrist som gjelder for din sak, og det er viktig at du forholder deg til denne fristen. Du kan be NAV om forlenget klagefrist dersom du har behov for dette.

For vedtak etter folketrygdloven er det seks uker klagefrist fra når du mottok vedtaket. Seksukers-regelen gjelder også for vedtak etter barnetrygdloven. Vedtak etter andre lover vil som hovedregel følge forvaltningslovens generelle regel om tre ukers klagefrist, dersom ikke annen frist fremgår av den aktuelle loven. Vedtaket skal inneholde informasjon om hvordan du klager, og også hvilken frist som gjelder i ditt tilfelle.

Klageprosessen i NAV
Klagen leveres eller sendes til ditt lokale NAV-kontor, som sørger for at klagen blir registrert og videresendt til korrekt NAV-enhet. Klageprosessen begynner med at klagen først sendes til den enheten som fattet vedtaket i din sak. Der blir saken din vurdert på ny. Dersom beslutningen opprettholdes, sender førsteinstansen en innstilling til klageinstansen. Du får kopi av denne innstillingen, og får mulighet til å sende inn merknader til innstillingen innen en fastsatt frist.

Når klageinstansen er ferdig med sin vurdering av saken, vil du motta et nytt vedtak.

Trygderetten
Er du også uenig i dette vedtaket, kan du anke saken til Trygderetten. Trygderetten er formelt sett et forvaltningsorgan, men har sterke domstolslignende trekk. I praksis erstatter Trygderetten tingrettens plass i domstolshierarkiet.

Ankefristen er seks uker fra du mottar vedtaket fra NAV Klageinstans.  Etter å ha mottatt anken vil klagesintansen vurdere saken på ny. Dersom klageinstansen stadfester underinstansens vedtak, plikter klageinstansen å sende et oversendelsesbrev med ytterligere vurderinger av saken til Trygderetten. Du får kopi av oversendelsesbrevet, og får mulighet til å komme med merknader til brevet innen en nærmere angitt frist.

Sivilombudsmannen
Du har også mulighet til å klage til Sivilombudsmannen. Forutsetningen er at du først har uttømt de interne klagemulighetene i NAV. Klagen kan gjelde sakens utfall eller mangel ved NAVs saksbehandling. Klagefristen er ett år fra den endelige avgjørelse i din sak.

Lagmannsretten
Dersom du er misfornøyd med Trygderettens avgjørelse, kan du bringe saken inn for Lagmannsretten. Fristen for å ta ut søksmål er seks måneder fra du mottok Trygderettens kjennelse.

Saksomkostninger og gebyrer
Det er gratis å klage til NAV Klageinstans, Trygderetten og Sivilombudsmannen. Ved å ta saken inn for lagmannsretten, risikerer du imidlertid å måtte dekke saksomkostninger og gebyrer.

Dersom klageprosessen fører til at vedtaket endres til gunst for deg, kan du ha rett på dekning av nødvendige saksomkostninger, se forvaltningsloven § 36. Eksempel på dette kan være dekning av advokatutgifter eller andre utgifter til juridisk bistand.