Gratis
rettshjelp
Gratisrettshjelp.no er en tjeneste levert av de fem studentrettshjelpstiltakene som tilbyr gratis rettshjelp i Norge.

Velkommen!

Gratisrettshjelp.no er en tjeneste levert av de fem studentrettshjelpstiltakene som tilbyr gratis rettshjelp i Norge.


Felles for tiltakene er at vi tilbyr gratis juridisk bistand til privatpersoner. I tillegg driver vi oppsøkende virksomhet, arbeider rettspolitisk og utarbeider rettsinformasjon. På denne siden har vi samlet mange juridiske artikler og brosjyrer om rettsområdene vi arbeider med.


Alle tiltakene har en sosial profil, med fokus på å tilby hjelp der behovet er størst. Totalt jobber det over 130 personer i tiltakene, og vi mottar til sammen rundt 20 000 henvendelser i året.

Jusshjelpa i Nord-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner i Nord-Norge. Vår målsetning er å gi gratis rettshjelp til de som trenger det mest. Saksbehandlerne er viderekomne studenter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. All juridisk hjelp, både muntlig og skriftlig, blir kvalitetssikret i grupper før svar kan gis.

Jusshjelpa i Nord-Norge driftes med støtte hovedsakelig fra Justisdepartementet, Universitetet i Tromsø, samt fylkeskommuner og kommuner i landsdelen. Vi mottar også noe støtte fra private organisasjoner.

Etter at saken er meldt inn til sekretæren vår, vil den bli tildelt en saksbehandler, som tar saken til behandling i en saksbehandlingsgruppe. Vi ønsker å bruke våre ressurser til å hjelpe de som ikke har mulighet til å få hjelp andre steder, og som har problemer som anses viktige å få løst. Det må påpekes at ut over dette vil Jusshjelpa alltid forsøke å gi råd til den som tar kontakt med oss, enten ved å svare på relativt enkle spørsmål eller ved å henvise til instanser som kan hjelpe vedkommende.

Vi har ofte saksinntak i kommuner i hele Nord-Norge. Følg gjerne med på vår hjemmeside for informasjon om våre reiser.

Jussbuss

Juss-Buss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Driften på Juss-Buss startet som et forskningsprosjekt i 1971. Det viste seg at det var et stort behov blant folk flest for juridisk rådgivning, og som et resultat av dette fortsatte driften i Juss-Buss. I dag er vi rundt 30 medarbeidere på Juss-Buss. Vi er alle studenter.

Juss-Buss gir gratis rettshjelp i enkeltsaker. Vi gir hjelp i form av muntlig eller skriftlig juridisk veiledning, og i form av partsrepresentasjon. Juss-Buss jobber med de rettsområdene hvor behovet for rettshjelp er størst. Dette er bl.a. utlendingsrett, arbeidsrett og spørsmål om gjeld. Du finner mer detaljert oversikt under omtalen av hver enkelt gruppe på www.jussbuss.no. Dersom du har et juridisk problem som faller utenfor de områdene vi jobber med, vil vi likevel prøve å hjelpe deg til å finne rett sted å henvende deg.

I tillegg til behandling av enkeltsaker, jobber vi rettspolitisk innenfor de feltene vi har spesialisert oss i. Det vil si at vi gjennom utspill i media, uttalelser i forberedelsen til nye lover og lignende, forsøker å endre rettstilstanden der vi mener den ikke er tilfredsstillende for våre klientgrupper. Vi driver dessuten med forskning innenfor feltene.

Jussformidlingen i Bergen

Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi gir bistand uavhengig av bosted og personlig økonomi. Jussformidlingen er en organisasjon som er drevet av viderekomne studenter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Jussformidlingen driftes med støtte hovedsakelig fra Justisdepartementet, Bergen kommune og Velferdstinget ved UiB. Vi mottar også støtte fra andre kommuner, fylkeskommuner, fond, stiftelser og private.

Jushjelpa i Midt-Norge

Jushjelpa i Midt-Norge tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til personer som behøver det. Jushjelpa i Midt-Norge er drevet av viderekomne studenter. Jushjelpa har avtaler med flere av Trondheims advokatkontorer for kvalitetskontroll av arbeidet. Jushjelpa i Midt-Norge driftes med støtte hovedsakelig fra Justisdepartementet, Trondheim kommune og Velferdstinget. Vi mottar også støtte fra andre kommuner, fond og stiftelser.

Jushjelpa i Midt-Norge tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til personer som behøver det.
Jushjelpa i Midt-Norge er drevet av viderekomne studenter. Jushjelpa har avtaler med flere av Trondheims advokatkontorer for kvalitetskontroll av arbeidet.

Jushjelpa i Midt-Norge driftes med støtte hovedsakelig fra Justisdepartementet, Trondheim kommune og Velferdstinget. Vi mottar også støtte fra andre kommuner, fond og stiftelser.

Juridisk rådgivning for kvinner

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) er en uavhengig organisasjon som tilbyr gratis rettshjelp og rettighetsinformasjon til kvinner i hele landet. Våre saksbehandlere er viderekomne kvinnelige jusstudenter, og de besvarer henvendelser om mange ulike rettsområder og holder rettighetsinformasjon til ulike kvinnegrupper.

JURK arbeider også rettspolitisk for å styrke kvinners reelle rettigheter. Vi har også flere prosjekter i utlandet, og samarbeider med flere organisasjoner både i inn-og utland for å fremme kvinners rettsstilling. All bistand i enkeltsaker er gratis, det er også foredragene til JURK.

JURK drives med støtte fra Justisdepartementet, kommuner og fylkeskommuner og IMDi. Videre er Universitetet i Oslo en viktig bidragsyter idét de holder lokaler for oss, samt betaler postgang og telefon. Vi er også heldige mottakere av støtte fra fond, stiftelser og andre firmaer. Medarbeidernes idealistiske innsats er også en forutsetning for å eksistere med dagens økonomiske rammer.